Aktualności

Aktualności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie

25.05.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego INFORMUJE O REKRUTACJI DO
PROJEKTU „ KIS-NA TERENIE SUBREGIONU TARNOWSKIEGO
„współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:
14 656 28 00 WEW.16 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU UL. KRAKOWSKA 13 33-100
TARNÓW

Aby poznać szczegóły kliknij na strzałki >>  >> poniżej!

DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

06.05.2019


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza

DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Pełna informacja na stronie WWW ROPS w Krakowie.

Poniżej bezpośrednie linki do dokumentów:
Pismo ws naboru
WNIOSEK 2019
UMOWA UAKTYWNIAJĄCA 2019
Regulamin naboru 2019
Zał. 1 Wzór wniosku
Zał. 2Analiza gmin
Zał. 3 Wzór promesy
Zał. 4 Wzór umowy o powierzenie grantu
Zał. 5 Wzór umowy uaktywniającej

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

27.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) kolejną dostawę żywności z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W roku 2018 z pomocy skorzystało 370 osób w 117 rodzinach z terenu Gminy Skrzyszów, które uzyskały stosowne skierowania z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej /  Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508 zez zm./, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie

KRUS -Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

27.03.2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS

Do pobrania: wniosek i formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji pod tym linkiem.

Małopolski Tele-Anioł

27.03.2019

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności  nie są w pełni samodzielne. W ramach projektu "Małopolski Tele-Anioł" osoby te uzyskają dostęp do usług Centrum Teleopieki lub specjalnych usług opiekuńczych w  ich domu. Wszystkie informacje uzyskacie Państwo klikając na link

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

09.03.2019

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobiefizycznej , która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy - czytaj więcej.

   Tutaj dostępny jest szczegółowy wykaz miejsc udzielania pomocy i harmonogram dyżurów osób udzielających takiej pomocy w 2019 roku.

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

10.01.2019

   Informujemy mieszkańców gminy Skrzyszów, że od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie
z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) o przyznanie Karty Dużej Rodziny poza członkami rodzin wielodzietnych w których co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy (tj. dziecko w wieku do ukończenia 18 r. ż. lub dziecko uczące się w wieku do ukończenia 25 r. ż.) mogą ubiegać się również rodzice oraz małżonkowie rodziców którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.   
   Małżonkiem rodzica jest osoba, która nie jest ojcem/matką co najmniej trójki dzieci wskazanych we wniosku ale zawarła związek małżeński z rodzicem.

    Istnieje możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (karta plastikowa) oraz w formie elektronicznej (aplikacja na telefon). Wnioskowanie o obie formy jednocześnie jest bezpłatne, natomiast złożenie wniosku na jedną formę, a po jakimś czasie ubieganie się o drugą formę tzw. domówienie drugiej formy karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za każdą domawianą kartę. Rodziny którym przyznano Kartę Dużej Rodziny przed rokiem 2018 mogą ubiegać się o dodatkową formę karty bezpłatnie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do dnia 31.12.2019 r.

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie papierowej lub formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Informacyjno-Usługowego Empatia.
   Wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wymaganych do wniosku załączników przygotowało MRPiPS i możesz je znaleźć tutaj:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku
lub pobrać i złożyć w pok. 13 UG w Skrzyszowie.

   Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr