Aktualności

Aktualności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Komunikat

31.10.2019

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Skrzyszów o informowanie tutejszego GOPS o osobach samotnych, w starszym wieku, niepełnosprawnych i chorych, które nie mają odpowiedniej opieki zagwarantowanej ze strony rodziny lub społeczności lokalnej.
Prosimy też o zgłaszanie miejca pobytu osób bezdomnych oraz będących pod wpływem alkoholu, których życie jest zagrożone z powodu niskich temperatur.

Telefon kontaktowy GOPS w Skrzyszowie: 14 688 70 17
E-mail    gops@skrzyszow.pl
Telefon kontaktowy Komisariatu Policji w Skrzyszowie: 14 628 23 10

Kierownik GOPS

Program POPŻ 20192020

18.10.2019

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

informuje

Szanowni Państwo

Informujemy ze względu na późno zaczęte przetargi przez Ministerstwo w roku 2019
rozpoczynamy dystrybucję żywności w ramach Programu POPŻ 20192020 dopiero
od grudnia. Bardzo prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem powyższego towaru
o zgłaszanie się po odbiór skierowań.

Świadczenie uzupełniające ZUS

17.09.2019

Szanowni Państwo,
Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Prawo do 500+ dla osób niesamodzielnych będzie zależało również m.in. od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.
Dlatego w celu rozpowszechnienia informacji o nowym świadczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców treści załącznika (kliknij na wyróżniony tekst aby otworzyć załącznik!).

Nieodpłatne poradnictwo psychologiczne w PCPR

17.09.2019

Posiłek w szkole i w domu

06.09.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 można ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pomoc ta jest przyznawana rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł netto po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej. Wnioski o udzielenie pomocy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej / Urząd Gminy – pokój nr 11 i 12 na parterze/.

Bezpośredni link do aktualnych druków Świadczeń Rodzinnych

28.07.2019

Aby wyświetlić listę wniosków i załączników
mających na celu ustalenie prawa do określonego świadczenia
kliknij tutaj

Wnioski w formie elektronicznej

24.07.2019

   Przypominamy, że od 1.07.2019 r. można składać wnioski w formie elektronicznej za pomocą:

- systemów bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków.
   Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
- internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):
- portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
- Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS  https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Terminy składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej)

24.07.2019

Terminy składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej):
- o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 LISTOPADA 2019 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU,
- o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres wnioskodawczy trwający OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU,
- o świadczenie z programu Dobry Start (300+) na rok szkolny 2019/2020,
- o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1   PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane są od 1.08.2019 r.

Czytaj więcej klikając strzałki poniżej    >>  >>

Banki z wnioskami 500+

10.07.2019

Wykaz banków, w których można składać wnioski o Świadczenie Wychowawcze

Banki, w których można również potwierdzać Profil Zaufany,
mają adnotację Profil Zaufany (PZ) - Tak

Kolonie dla dzieci rolników współfinansowane z KRUS

08.07.2019

Nazywam się Rafał Bochenek i jestem przewodniczącym Zarządu Związku
Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników (Małopolska)
.
Informuję o organizowanych przez nasz Związek koloniach nad polskim morzem.
Już od przeszło 20 lat organizujemy kolonie dla dzieci w wieku OD 7 DO 16 LAT których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS).
Cena dla rodzica wynosi 480 ZŁ (reszta stanowi współfinansowanie KRUS)

Aktualnie musimy jak najszybciej znaleźć komplet dzieci tj. ok. 50 osób
na lipcowy termin w miejscowości Stegna.

Ulotkę przesyłam w załączeniu.

Od lipca 2019 r. nowe zasady ustalania prawa do 500+

11.06.2019

   W nowym okresie zasiłkowym świadczenie wychowawcze popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe.
   Dotychczas niezależnie od dochodu świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne z dzieci w rodzinie. Rodzice, którym obecnie nie przysługuje wsparcie na pierwsze dziecko, a jedynie na kolejne, w nowym okresie zasiłkowym powinni złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Najlepiej dokonać tego do 30 września 2019 r., aby wsparcie na pierwsze dziecko zostało wypłacone z wyrównaniem od lipca.

   Wnioski w formie elektronicznej przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej będzie można składać już od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie będzie możliwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

   W przypadku złożenia wniosku po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

Badanie opinii publicznej

05.06.2019

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

• odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
• skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
• skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.
Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.
Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie
z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania:

Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin
w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji
”.
Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem
32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

czytaj więcej: List polecający

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie

25.05.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego INFORMUJE O REKRUTACJI DO
PROJEKTU „ KIS-NA TERENIE SUBREGIONU TARNOWSKIEGO
„współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:
14 656 28 00 WEW.16 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU UL. KRAKOWSKA 13 33-100
TARNÓW

Aby poznać szczegóły kliknij na strzałki >>  >> poniżej!

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

27.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) kolejną dostawę żywności z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W roku 2018 z pomocy skorzystało 370 osób w 117 rodzinach z terenu Gminy Skrzyszów, które uzyskały stosowne skierowania z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej /  Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508 zez zm./, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie

KRUS -Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

27.03.2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS

Do pobrania: wniosek i formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji pod tym linkiem.