Aktualności

Aktualności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Banki z wnioskami 500+

10.07.2019

Wykaz banków, w których można składać wnioski o Świadczenie Wychowawcze

W bankach, w którcy można dodatkowo potwierdzać Profil Zaufany jest adnotacja
Profil Zaufany (PZ) - Tak

Kolonie dla dzieci rolników współfinansowane z KRUS

08.07.2019

Nazywam się Rafał Bochenek i jestem przewodniczącym Zarządu Związku
Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników (Małopolska)
.
Informuję o organizowanych przez nasz Związek koloniach nad polskim morzem.
Już od przeszło 20 lat organizujemy kolonie dla dzieci w wieku OD 7 DO 16 LAT których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS).
Cena dla rodzica wynosi 480 ZŁ (reszta stanowi współfinansowanie KRUS)

Aktualnie musimy jak najszybciej znaleźć komplet dzieci tj. ok. 50 osób
na lipcowy termin w miejscowości Stegna.

Ulotkę przesyłam w załączeniu.

Od lipca 2019 r. nowe zasady ustalania prawa do 500+

11.06.2019

   W nowym okresie zasiłkowym świadczenie wychowawcze popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe.
   Dotychczas niezależnie od dochodu świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne z dzieci w rodzinie. Rodzice, którym obecnie nie przysługuje wsparcie na pierwsze dziecko, a jedynie na kolejne, w nowym okresie zasiłkowym powinni złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Najlepiej dokonać tego do 30 września 2019 r., aby wsparcie na pierwsze dziecko zostało wypłacone z wyrównaniem od lipca.

   Wnioski w formie elektronicznej przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej będzie można składać już od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie będzie możliwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

   W przypadku złożenia wniosku po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

Badanie opinii publicznej

05.06.2019

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

• odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
• skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
• skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.
Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.
Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie
z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania:

Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin
w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji
”.
Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem
32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

czytaj więcej: List polecający

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie

25.05.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego INFORMUJE O REKRUTACJI DO
PROJEKTU „ KIS-NA TERENIE SUBREGIONU TARNOWSKIEGO
„współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU:
14 656 28 00 WEW.16 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU UL. KRAKOWSKA 13 33-100
TARNÓW

Aby poznać szczegóły kliknij na strzałki >>  >> poniżej!

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

27.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) kolejną dostawę żywności z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
W roku 2018 z pomocy skorzystało 370 osób w 117 rodzinach z terenu Gminy Skrzyszów, które uzyskały stosowne skierowania z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej /  Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508 zez zm./, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie

KRUS -Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

27.03.2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS

Do pobrania: wniosek i formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji pod tym linkiem.

Małopolski Tele-Anioł

27.03.2019

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności  nie są w pełni samodzielne. W ramach projektu "Małopolski Tele-Anioł" osoby te uzyskają dostęp do usług Centrum Teleopieki lub specjalnych usług opiekuńczych w  ich domu. Wszystkie informacje uzyskacie Państwo klikając na link

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

09.03.2019

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobiefizycznej , która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy - czytaj więcej.

   Tutaj dostępny jest szczegółowy wykaz miejsc udzielania pomocy i harmonogram dyżurów osób udzielających takiej pomocy w 2019 roku.

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

10.01.2019

   Informujemy mieszkańców gminy Skrzyszów, że od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie
z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) o przyznanie Karty Dużej Rodziny poza członkami rodzin wielodzietnych w których co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy (tj. dziecko w wieku do ukończenia 18 r. ż. lub dziecko uczące się w wieku do ukończenia 25 r. ż.) mogą ubiegać się również rodzice oraz małżonkowie rodziców którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.   
   Małżonkiem rodzica jest osoba, która nie jest ojcem/matką co najmniej trójki dzieci wskazanych we wniosku ale zawarła związek małżeński z rodzicem.

    Istnieje możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (karta plastikowa) oraz w formie elektronicznej (aplikacja na telefon). Wnioskowanie o obie formy jednocześnie jest bezpłatne, natomiast złożenie wniosku na jedną formę, a po jakimś czasie ubieganie się o drugą formę tzw. domówienie drugiej formy karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za każdą domawianą kartę. Rodziny którym przyznano Kartę Dużej Rodziny przed rokiem 2018 mogą ubiegać się o dodatkową formę karty bezpłatnie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do dnia 31.12.2019 r.

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie papierowej lub formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Informacyjno-Usługowego Empatia.
   Wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wymaganych do wniosku załączników przygotowało MRPiPS i możesz je znaleźć tutaj:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku
lub pobrać i złożyć w pok. 13 UG w Skrzyszowie.

   Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr