Komunikaty

Komunikat w sprawie wypłaty świadczenia wychowawczego:


     1. Wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy świadczeniobiorcy są zawsze realizowane w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. Listy wypłat realizowane są alfabetycznie wg nazwisk beneficjentów świadczeń. Wypłaty w kasie odbywają się zawsze 25 dnia danego miesiąca. W sytuacji gdy dzień 25 jest dniem wolnym od pracy, wypłaty odbywać się będą w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu 25.


     2. W sytuacji gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek w terminie do 10 dnia danego miesiąca, ustalenie prawa do wnioskowanego świadczenia i jego wypłata następuje w terminie do końca tego miesiąca. Natomiast w sytuacji złożenia wniosku po 10 dniu danego miesiąca, ustalenie prawa i wypłata świadczeń za ten miesiąc następuje w terminie do końca przyszłego miesiąca. W kolejnych miesiącach wypłaty realizowane są wg harmonogramu ustalonego w pkt. 1.