Akty prawne

Obowiazujące akty prawne, regulujące zasady pomocy w formie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego osbom uprawnionym do jej otrzymania:

  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń o oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Dz. U. Nr 123, poz. 836)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru wniosku oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 395)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dz. U. Nr 173, poz. 1075)