Zasiłek rodzinny


Informacja dot. zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznawany jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn.zm).
Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.
   Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
3. osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:
• 674,00 zł,
• 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, tj. obecnie o kwotę 89,00zł zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Obliczenie dochodu następuje z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego następuje na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada danego roku do 31 października następnego roku na podstawie złożonego wniosku uzupełnionego o niezbędne dokumenty.
Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w trakcie trwania okresu zasiłkowego i spełni pozostałe warunki uprawniające go do pobierania zasiłku, wówczas zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym wyżej, do ukończenia przez dziecko:
1. 18 roku życia lub
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (art. 6 ust. 1a ustawy).
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
2. ojciec dziecka jest nieznany,
3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1. urodzenia dziecka,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3. samotnego wychowywania dziecka,
4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6. rozpoczęcia roku szkolnego,
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

   Obowiązki świadczeniobiorców
W przypadku przyznania przez tutejszy organ prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeniobiorca (wnioskodawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych o wystąpieniu następujących faktów:
1. zmianie w liczbie członków rodziny,
2. uzyskaniu dochodu, czyli:
1) zakończeniu urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonanej na podstawie umowy o dzieło,
4. uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5. rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
6. uzyskaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7. uzyskaniu Świadczenia Rodzicielskiego,
8. uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego z KRUS
9. innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych w tym m.in. o wyjeździe członka rodziny za granicę, zmianie adresu zamieszkania.
    Zaniechanie przez świadczeniobiorcę obowiązku informowania organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych może narazić osobę pobierającą świadczenia rodzinne na orzeczenie świadczeń jako nienależnie pobrane, a tym samym na konieczność zwrotu pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi.