Nasze działania

                                                                  NASZE DZIAŁANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie realizuje projekt włączenia do gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie lokalnych środowisk: oświaty, służby zdrowia, policji.

     SZKOLENIE

W dniach 4 i 5 października br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Skrzyszów zorganizował dwudniowe szkolenie „Skuteczna interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie”
Zajęcia poprowadziły: mgr Małgorzata Nowobilska i mgr Anna Stanios-Gromadzka – psychologowie pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy pracowników, osób pierwszego kontaktu, nauczycieli, pielęgniarek, policjantów, pracowników socjalnych na temat zjawisk w rodzinie uwikłanej w przemoc, nauka podstawowych zasad rozpoznawania i interweniowania w przypadku gdy dochodzi do przemocy w rodzinie, sposobów edukacji osób doznających przemocy oraz możliwych sposobów reagowania na nią.

Zdjęcia:

 

     

                                                              KONFERENCJA

Nasz ośrodek we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zorganizował konferencję pt. „Wspólnie przeciw przemocy – budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która odbyła się w dniu 23.05.2011 r. w godz. 9:30 do 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
Zorganizowana konferencja była ważnym krokiem do tworzenia zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminnym i powiatowym.

Adresaci:

Kierownicy, Dyrektorzy placówek z terenu Gminy Skrzyszów oraz innych instytucji pracujących na rzecz lokalnego środowiska a także osoby decyzyjne z Powiatu Tarnowskiego działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.


Cel projektu:
 - poszukiwanie efektywnych metod i działań na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Specjalistą zaproszonym na konferencję był mgr Tomasz Majewski – psycholog, Członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zdjęcia

      
              1                      2                        3                        4

      
             5                       6                         7                        8

                           
            9                                     10                                11

                                                                            SEMINARIA


W dniu 9 maja 2011 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Skrzyszów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie zorganizował: „Seminarium prawne - nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie - powoływanie i praca zespołów interdyscyplinarnych".
Zajęcia poprowadził mgr Grzegorz Wrona - prawnik, praktyk, współpracownik Stowarzyszenia „ Niebieska Linia” pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Adresaci:
Pracownicy służby zdrowia, oświaty, policji: nauczyciele, pielęgniarki, dzielnicowi
i pracownicy socjalni.

Cel projektu:
Przygotowanie przedstawicieli służb i instytucji do pracy w formule zespołów interdyscyplinarnych, w tym na poziomie grup roboczych.