Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
• zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
• tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zadania te w Gminie Skrzyszów realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawą prawną działań przeciwdziałania przemocy jest:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. 2005 Nr 180 poz.1493 z póź. zmianami/
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 2009 Nr 175 poz.1362/

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oparty jest na zasadach wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy takich jak:
• placówki oświatowe / szkoły, przedszkola/
• służba zdrowia
• Sąd, Kuratorska Służba Sądowa
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej / PCPR, OIK/


Główne założenia tego systemu:

  • zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Skrzyszów
  • podniesienie skuteczności działań pomocowych osobom uwikłanym w przemoc.


Na terenie Gminy Skrzyszów działa
                                                        Zespół Interdyscyplinarny
powołany w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy Skrzyszów podjęła w dniu 31.12.2010 roku /Uchwała Nr III/16/10/.
Podpisano stosowne porozumienia z instytucjami, z których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu i zarządzeniem Wójta Gminy Skrzyszów nr 34/2011
z dnia 07.03.2011 formalnie powołano członków zespołu interdyscyplinarnego.

Skład zespołu:

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia

Zadania zespołu:

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli prac podmiotów, którzy wchodzą w skład zespołu oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.