Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej.
Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp.

Podstawowe dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby.
 • dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:
   - zaświadczenie/oświadczenie  o wysokości zarobków;
   - odcinek renty/emerytury;
   - inne
 • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności / orzeczenie KRUS, ZUS/
 • zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie,
 • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki
 • zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników 
 • oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie / oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wyrażone w hektarach przeliczeniowych.

  Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się
  o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego, emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz o kwotę wysokości alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz wartości świadczeń w naturze.

Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej
i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.