Zasady udzielania świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty
    456 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie:

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

• sieroctwa
• ubóstwa
• sieroctwa
• bezdomności;
• bezrobocia;
• niepełnosprawności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• przemocy w rodzinie;
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa        domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
• alkoholizmu lub narkomanii;
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
• klęski żywiołowej lub ekologicznej

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina składa się z osób spokrewnionych i nie spokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Ustawa uzależnia przyznanie świadczenia z pomocy społecznej  od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, należy się więc liczyć z wizytą pracownika socjalnego
w miejscu zamieszkania,  który ustali sytuację osobistą, rodzinną, dochodową
i majątkową osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.