POKL 2010

ROK 2010 

     W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie rozpoczął realizację przewidzianego na trzy lata projektu mieszczącego się w identycznych ramach programowych jak poprzednio realizowane, zatytułowanego „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” . Projekt jest nakierowany na pierwsze i podstawowe środowisko życia człowieka t.j. Rodzinę. Zaburzenia w prawidłowym jej funkcjonowaniu wpływają destrukcyjnie na jednostki. W roku 2008 pomocą w Gminie Skrzyszów objętych było 313 rodzin/1286 osób, w których występuje kumulacja zaniedbań i deficytów (dla celów projektu przyjęto występowanie co najmniej 3 powodów przyznania pomocy wg art. 7 ustawy o pomocy społecznej). W rodzinach tych nieproporcjonalnie duże obciążenia związane z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu spadają na uzależnione ekonomicznie kobiety. To one głównie (w gminie Skrzyszów 74 %) pracują w ramach prac społecznie użytecznych, nie mogąc znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Właśnie kobiety nieaktywne zawodowo a będące w wieku aktywności zawodowej, są grupą docelową objętą wsparciem, obejmującym trening umiejętności społecznych, spotkania z psychologiem i terapeutą ds uzależnień. Do problemu chcemy podejść kompleksowo nie ograniczając się tylko do problemu bierności zawodowej lecz pracując nad innymi aspektami funkcjonowania beneficjentek projektu i ich rodzin.

     W latach 2010-2012 pomocą zostanie objętych 36 kobiet, po 12 każdego roku. Wybrane do projektu zostaną kobiety spełniające wymogi rekrutacyjne a także posiadające duży potencjał, który przy odpowiednim wsparciu będzie się rozwijał i wzmocni ich funkcjonowanie w ramach rodzin, z których się wywodzą. Będzie to również pozytywny wzorzec do naśladowania dla innych kobiet ze społeczności lokalnych, w których mieszkają beneficjentki projektu.
     O wszelkich zdarzeniach związanych z aktualnie realizowanym projektem, będziemy informować  w części „AKTULNOŚCI”.