Projekty z lat poprzednich

     Od kilku lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie realizuje projekty wchodzące w zakres priorytetu VII Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

ROK 2008 

     Pierwszy projekt zatytułowany „Program aktywizacji bezrobotnych w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” był realizowany w 2008 roku jako poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnych form integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”, którego efektem było umożliwienie dostępu do bezpłatnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. odbył się cykl szkoleń dla 16 osób, długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Skrzyszów.

Tematyka szkoleń była zróżnicowana i obejmowała :
1)Trening umiejętności interpersonalnych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
2)Indywidualne doradztwo zawodowe,
3)Kurs obsługi komputera,
4)Opiekunka środowiskowa,
5)Kurs z zakresu florystyki,
6)Handlowiec (sprzedawca) z obsługą kas fiskalnych i Fakturzysta,
7)Pierwsza pomoc przedlekarska.

ROK 2009

Następny projekt był realizowany w 2009 roku pod hasłem CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA i nosił nazwę „Z bezradności do aktywności – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Mieścił się on w tych samych ramach programowych czyli w priorytecie VII „Promocja integracji społecznej” , działaniu 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” i cytowanym wyżej poddziałaniu 7.1.1 . W okresie od lipca do grydnia 2009 r. obejmował on cykl szkoleń o tematyce :

  1. Trening kompetencji społecznych połączony z warsztatami aktywnego poszukiwania pracy, poszerzony o moduł grupowego doradztwa zawodowego,
  2. Szkolenie z pedagogiem dot. problemów wychowawczych – praca z „trudnym dzieckiem”
  3. Kursy pierwszej pomocy                         a także do wyboru :

a) praktyczny kurs gotowania w programie m.in. gospodarowanie budżetem domowym, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz podstawy zdrowego stylu życia,
b) kurs krawiecki,
c) kurs z zakresu florystyki,
d) kurs obsługi komputera .

Udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z EFS, budżetu państwa i budżetu gminy wzięło 10 osób niepracujących z rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Skrzyszów. W okresie wakacji dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych wsparciem sfinansowano kolonie letnie. Zdjęcia z kursu gotowania i wypoczynku letniego dzieci na podstronie Zdjęcia.