Klub Integracji Społecznej w Tarnowie

25.05.2019

Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług
reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ.

DO PROJEKTU POSZUKUJEMY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH PONIŻSZE WARUNKI
UCZESTNICTWA TJ.:

-osoby bierne zawodowo,

-w tym z niepełnosprawnością znaczną, z niepełnosprawnością
intelektualną lub/i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dwa
symbole na orzeczeniu).

-zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na
terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu
dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej 15-64, w
szczególności:

a)osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub

b)osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
i/lub

c)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z
rewitalizacją obszarów i/lub

d)osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

OFERUJEMY:

- płatne staże zawodowe(śr.6-mcy)

- płatne kursy/szkolenia zawodowe

- zwroty kosztów dojazdu na staże i kursy zawodowe

-poradnictwo zawodowe

-poradnictwo psychologiczne

-pośrednictwo pracy

-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

« inne aktualności