Programy


UCHWAŁA Nr XXXV/396/14 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skrzyszów na lata 2014 – 2020.  więcej Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
więcejGminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
więcej


Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem  więcej


UCHWAŁA Nr VI/53/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. więcej

________________________________________________________________________

UCHWAŁA Nr VI/54/15 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.   więcej

________________________________________________________________________